All Mountain Ski

Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011

Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011
Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011
Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011
Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011
Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011
Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011

Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011

Turn Radius: 18.5 m.


Black Diamond Kilowatt Skis 155cm 121-95-110mm All Mountain AT 2011